[21-07-2015] Thư mời tham dự talkshow "Modern web-Hiện tại và tương lai"

Vào ngày 21.07 sắp tới đây, Talkshow Công Nghệ với chủ đề "MODERN WEB - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI" sẽ chính thức diễn ra.